Vedtægter

Kapitel 1: Foreningen

Paragraf 1.

Foreningens navn er Homogengruppen.

Paragraf 2.

Stk. 1. Foreningens formål er at samle bøsser til sociale og kulturelle arrangementer.

Stk. 2. Med udgangspunkt i medlemmernes interesser arrangeres kulturelle oplevelser, sociale sammenkomster og ture i Danmark og udlandet.

Kapitel 2: Medlemmer

Paragraf 3.

Stk.1. Som medlem optages alle bøsser over 18 år, som kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2. Et medlem, der modarbejder foreningens formål, kan ekskluderes ved 4/5 flertal i bestyrelsen, dog først efter at medlemmet har haft lejlighed til at fremføre sine synspunkter over for bestyrelsen.

Stk. 3. Kontingentrestance over 3 måneder medfører eksklusion af foreningen.

Stk. 4. Eksklusioner kan prøves ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Kapitel 3: Kontingent

Paragraf 4.

Stk. 1. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 2. Betaling af kontingent sker halvårligt og skal ske inden 30 dage efter modtagelse af opkrævning.

Stk. 3. Ved indmeldelse i løbet af halvåret betales et halvt års kontingent forud.

Stk. 4. Medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er indbetalt.

Kapitel 4: Regnskabsår

Paragraf 5.

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Der kan kun hæves på foreningens konti af formand eller kasserer.

Kapitel 5: Bestyrelsen

Paragraf 6.

Stk. 1. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som skal drage omsorg for, at foreningens beslutninger føres ud i livet, og at vedtægterne overholdes.

Stk. 2. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer samt en bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen; 2 medlemmer det ene år og tre medlemmer det andet år. Første år vælges to medlemmer dog kun for et år. Bestyrelsessuppleant vælges for et år ad gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Kasserer kan ikke være formand eller næstformand.

Stk. 4. I tilfælde af formandens fratræden tiltræder næstformanden som formand.

Stk. 5. Bestyrelsen er ulønnet.

Stk. 6. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Denne skal være tilgængelig for medlemmerne.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er mødt frem. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8. Alle medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen.

Kapitel 6: Tegningsregler

Paragraf 7.

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Formanden har dog alene tegningsretten i spørgsmål af hastende og utvivlsom karakter.

Kapitel 7: Generalforsamling

Paragraf 8.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Stk. 3. Møde- og taleret til generalforsamlingen har alle medlemmer samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde.

Stk. 4. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske elektronisk/skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 5. Dagorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af bestyrelsessuppleant.
  8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. (Hvert år).
  9. Eventuelt

Stk. 6. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal være formanden i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7. Afstemning foretages skriftligt, såfremt 1 medlem forlanger det.

Stk. 8. Afstemning og valg afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Stemme kan dertil afgives gennem fuldmagt. Hvert medlem kan give een fuldmagt til stemmeafgivelse på generalforsamlingen.  Hvert medlem kan maksimalt medbringe een fuldmagt for et andet medlem. Fuldmagten skal mærkes tydeligt med navn på afsendermedlem og på modtager af fuldmagt, og skal respektere eventuel anonym afstemning. Fuldmagten skal være skriftlig, og skal fremvises inden afstemning, senest på generalforsamlingen. Jævnfør dog §9 og §10 vedtægtsændringer og opløsning.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Stk 10. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske elektronisk/skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Kapitel 8: Vedtægtsændringer

Paragraf 9.

Stk. 1. Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, og hertil kræves et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte.

Stk. 2. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne om vedtægtsændringer skal, forudsat at bestyrelsen har modtaget det rettidigt, rundsendes elektronisk til foreningens medlemmer, senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Kapitel 9: Opløsning

Paragraf 10.

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Den første generalforsamling med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, den anden med almindeligt flertal.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler AIDS-fondet.


Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling 6. september 2005.

Revideret på ordinær generalforsamling 25. april 2007.

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 9. juni 2008.

Revideret på ordinær generalforsamling 29. april 2016.

Revideret på den ordinære generalforsamling den 20. april 2018.

Revideret på den ekstraordinære generalforsamling den 23. juni 2018

Revideret på den ordinære generalforsamling den 26. april 2019

One Comment

  1. Pingback: Om os | homogengruppen

Comments are closed.